Manylion Taith Ffrainc >>

Gydag ychydig mwy na mis cyn ein taith, ysgrifennaf atoch gyda’r manylion terfynol. Byddwn yn gadael o’r ysgol am 23:45 ar Ddydd Iau 13eg o Orffennaf ac yn dychwelyd tua 22:00 ar ddydd Llun 17fed o Orffennaf. Ni fydd angen i ddisgyblion wisgo’u gwisg ysgol ond bydd angen gwisgo hwdi’r daith.

Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod disgyblion yn dod â’u pasbort a charden EHI gyda hwy i’w rhoi i mi wrth iddynt ddod ar y bws. O ran arian gwario, mae pob pryd bwyd a gweithgaredd wedi eu cynnwys yn y pris. Yr unig arian fydd angen felly yw arian er mwyn prynu anrhegion ac ati a phryd bwyd ar ein taith allan ac yn ôl o Ffrainc. Tybiwn felly bydd 50-70 Ewro yn hen ddigon gydag ychydig o arian Prydeinig ar gyfer y gwasanaethau. Gall y disgyblion ddod â ffôn symudol ond nhw sy’n gyfrifol am eu heiddo.

Atodaf gopi o’n hamserlen tra ar y daith er gwybodaeth. Mae angen iddynt bacio’n synhwyrol gan sicrhau bod ganddynt ddillad ac offer cywir. Gwelir manylion y daith ar y dudalen nesaf am fwy o wybodaeth.

Ar y ffordd adref rydym yn disgwyl cyrraedd Ysgol y Strade am 22:00. Byddwn yn cysylltu yn ystod y daith gyda gwybodaeth bellach. Byddwn hefyd yn gosod lluniau o’n gweithgareddau ar gyfrif Trydar yr adran yn ystod y daith felly gwnewch yn sicr eich bod yn ein dilyn!

Mae’n hanfodol i ddisgyblion fynychu dau sesiwn yn yr ysgol cyn y daith er mwyn esbonio rheolau a disgwyliadau’r daith. Hefyd byddwn yn cychwyn gweithio drwy’r llyfrynnau Ffrangeg a baratowyd gan Château de Warsy. Bydd y sesiynau ar ddydd Iau 22ain a 29ain o Fehefin rhwng 15:15 a 16:30.

Gobeithiaf fod y llythyr yma yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, ond os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â mi neu Mr Acciaioli, sydd yn ymuno â ni ar y daith, yn yr ysgol gyn gynted ag sy’n bosib.