Llwybrau Dysgu 14+

Rhagarweiniad

Ym mlwyddyn 10 byddwch yn gweld newid ar eich sefyllfa – hyd yn hyn buoch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau, ond cyn bo hir byddwch yn cael cyfle i astudio rhai o’r pynciau hynny ac yn gollwng eraill. Bydd cyfle hefyd i ddilyn pynciau newydd.

Ond cyn gwneud eich dewis rhaid casglu llawer o wybodaeth a thrafod gyda nifer o bobl. Fe ddylai’r llyfryn hwn fod yn gymorth i chi i ddewis yn gywir.

Gwnewch y defnydd gorau ohono, gan gofio y bydd eich penderfyniadau yn gallu effeithio ar eich canlyniadau arholiad ym Mlwyddyn 11 a’ch dyfodol wedi dyddiau ysgol.

Byddwch yn gweithio ar daflenni yn eich gwersi bugeiliol a fydd yn help i chi ddod i adnabod eich hun.

Gobeithiwn y bydd Llwybrau Dysgu 14+ yn eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau.  Bydd yna hefyd noson ymgynghori pan gewch gyfle pellach i drafod eich dyfodol gydag aelodau o’r staff.

Mae fwy o wybodaeth a chyngor ar safwe Gyrfa Cymru www.gyrfacymru.com

Y Pynciau Craidd

Ym mlynyddoedd 10 a 11 bydd disgyblion yn astudio:

 Pynciau craidd
Pennaeth Adran
Cymraeg
(Iaith a Llenyddiaeth)
Miss Ffion Williams
Saesneg
(Iaith a Llenyddiaeth)
Miss Hannah Davies
Mathemateg
(Mathemateg  a Rhifedd)
Mrs Lynwen Lewis
Gwyddoniaeth
Mr Rhys Browning
Astudiaethau Crefyddol*
Mrs Llinos Jones
Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
Miss Abigail Davies

*ar gael fel opsiwn TGAU llawn

Pynciau Dewisol

Pwnc dewisol
Pennaeth Adran
Addysg Gorfforol
Mrs Eleri Poolman
Busnes
Mr Daniel Hughes
Busnes Adwerthu(BTEC)
Mr Daniel Hughes
Celf a Dylunio
Miss Delyth Thomas
Cerddoriaeth
Mr Christopher Davies
Chwaraeon (Galwedigaethol)
Mr Deiniol Evans
Drama
Miss Nia Griffith
Daearyddiaeth
Mrs Emma Roberts
Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
Mrs Rhian Rudall
Bwyd a Maeth
Dylunio a Thechnoleg
Dylunio Peirianyddol
Dynlunio Cynnyrch
Ffasiwn a Thecstiliau
Mrs Rhian Rudall
Mr Lee Thomas (Pennaeth Cyfadran)
Hanes
Miss Heledd Thomas
Ieithoedd Modern
Sbaeneg
Ffrangeg
Mrs Sara Horan
Teithio a Thwristiaeth (BTEC)
Mr Jonathan Lewis
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Mrs Julie Fletcher

Cyrsiau Partneriaeth â Choleg Sir Gâr

Cwrs Partneriaeth Cyswllt yn yr ysgol
Adeiladu â Gofal Cwsmeriaid Mr Eirian Davies
Gwallt a Harddwch/Gofal Cwsmeriaid