Polisi Iaith

Cymraeg yw iaith swyddogol Ysgol Y Strade a dysgir pob pwnc, ac eithrio Saesneg, hyd at T.G.A.U. trwy gyfrwng y Gymraeg. Dysgir Mathemateg a Gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ym Mlynyddoedd 9-11 ar hyn o bryd.

Cyhoeddwyd Cynllun Addysg Gymraeg  gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn 1998  a diweddariad o’r Cynllun yn 2006.  Prif amcan y Cynllun ar gyfer Y Strade yw darparu’r cwricwlwm cyflawn (ar wahân i Saesneg) trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig ar gyfer pob disgybl yng Nghyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4 yn unol â nod yr Awdurdod, dymuniad y Corff Llywodraethol a Chynllun Datblygu’r Ysgol.

Mae’r Llywodraethwyr a’r ysgol wedi ymateb i ofynion y Cynllun. Ym mis Medi fe fydd pob disgybl yn addysgu Mathemateg a Gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mlwyddyn 7 a Blwyddyn 8. Fe gynigir dewis iaith ar gyfer y ddau bwnc yma ar ddiwedd Blwyddyn 8.

Fel rhan o’r datblygiadau hyn fe fydd yr ysgol yn cymeryd camau i addysgu Mathemateg a Gwyddoniaeth trwy’r Gymraeg yn unig hyd at Flwyddyn 11 i’r dyfodol fel modd o atgyfnerthu safonau academaidd yr ysgol.