Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Rhagair

Ystyr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yw unrhyw dechnoleg a ddefnyddir i roi neu ddod o hyd i wybodaeth neu i gyfathrebu.  Ymysg yr enghreifftiau amlwg mae cyfrifiaduron, y Rhyngrwyd, e-bost, ffonau symudol, a hyd yn oed teledu a radio digidol.

Mae cwrs TGAU TGCh CBAC yma yn rhoi cyfle i ddisgyblion datblygu eu sgiliau TGCh a deall mwy am gyfrifiaduron a’i effaith ar fywydau pob dydd.

Bydd y cwrs yma yn caniatáu i ddysgwyr:

  • ddod yn ddefnyddwyr TGCh annibynnol a deallus, gyda’r gallu i wneud penderfyniadau gwybodus o’i defnydd;
  • dysgu a gweithredu sgiliau creadigol a thechnegol;
  • datblygu dealltwriaeth o TGCh mewn ystod o gyd-destunau;
  • defnyddio TGCh i ddatrys problemau;
  • datblygu dealltwriaeth o faterion cyfreithiol, cymdeithasol, moesegol ac amgylcheddol sy’n codi â TGCh;
  • gwerthuso systemau wedi ei seilio ar TGCh.

Asesu

Uned 1 Dealltwriaeth TGCh

Arholiad

20%

Papur arholiad sy’n asesu gwybodaeth am TGCh a

sut y defnyddir mewn cyd-destun y cartref a’r ysgol.

Uned 2 Datrys Problemau gyda TGCh

Asesiad dan Reolaeth

30%

Asesiad ymarferol o dan reolaeth sy’n cynnwys

portffolio o waith ar gyfer problem busnes. Bydd disgyblion yn defnyddio Word, Publisher, taenlen

Excel, cronfa data Access a meddalwedd e-bost i gwblhau’r dasg.

Uned 3 TGCh mewn Sefydliadau

Arholiad

20%

Papur arholiad ar gynnwys ‘cymhwysiad’ TGCh mewn

cyd-destun busnes a diwydiant.

Uned 4 Datblygu TGCh Amlgyfrwng

Asesiad dan Reolaeth

30%

Asesiad ymarferol o dan reolaeth sy’n rhoi’r cyfle i

chi ddatblygu cynnyrch rhyngweithiol trwy

ddefnyddio meddalwedd amlgyfrwng yn dilyn briff.

Bydd y cynnyrch terfynol yn cynnwys delweddau, animeiddiadau a sain. Bydd disgyblion yn defnyddio meddalwedd Microsoft a Serif yn yr uned yma.

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Mrs Julie Fletcher