Y Cwricwlwm

Beth yw’r trefniadau ar gyfer disgyblion newydd Blwyddyn 7?

Mae’r disgyblion yn cael eu rhannu i ddosbarthiadau cofrestru. Bydd pob disgybl yn perthyn i Lys. Enwau’r llysoedd yw Buddug, Gwenllian, Madog a Rhodri.

Bydd y disgyblion yn aros gyda’r un llys o flwyddyn i flwyddyn.

Mae disgyblion yn cael eu bandio ar sail cyrhaeddiad llythrennedd a rhifedd ac yn dilyn amserlen gyda’r un band o ddisgyblion.

Pa bynciau sy’n cael eu hastudio yn ystod y flwyddyn gyntaf?

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Technoleg, Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Technoleg Gwybodaeth, Ffrangeg, Addysg Gorfforol, Celf, a Cherddoriaeth.

A yw’r pynciau a’r drefniadaeth yn newid o gwbl wrth fynd ymlaen i’r ail flwyddyn?

Mae’r cwricwlwm yn aros fwy neu lai yr un peth ym Mlwyddyn 8 a 9. Bydd polisi o setio yn y mwyafrif o’r testunau. Gosodir y disgyblion mewn grwpiau dysgu yn ôl eu gallu mewn testunau unigol.

Faint o amser dysgu sydd mewn wythnos?

Mae 25 o wersi mewn wythnos. Mae’r cwricwlwm wedi ei drefnu i fewn i 50 cyfnod awr o ddysgu. Mae’r ysgol yn gweithredu amserlen bythefnos. Mae cyfnod boreol o 20 munud yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith Bugeiliol a chyfnod wythnosol o 45 munud ar gyfer Addysg Bersonol a Chymdeithasol.

A yw’n bosibl i ddisgyblion ddewis y testunau maent yn eu hoffi?

Ar ddiwedd Blwyddyn 9, mae cyfle i’r disgyblion ddewis rhai testunau penodol a rhoi’r gorau i eraill. Bydd y cwricwlwm yn adlewyrchu datblygiadau Llwybrau Dysgu ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau cyffredinol a galwedigaethol. Mae’n rhaid i bob disgybl ddilyn cyrsiau mewn Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol, Bagloriaeth Cymru ac Addysg Gorfforol.

Yn ogystal â’r testunau hyn, mae cyfle i’r disgyblion ddewis tri testun arall, o’r canlynol:

Hanes, Daearyddiaeth, Celf, Drama, Addysg Gorfforol, Dylunio a Thechnoleg (Bwyd, Graffeg, Tecstilau a Deunyddiau Gwrthiannol), Ffrangeg, Sbaeneg, Cerdd, Busnes, Datblygiad Plentyn, Gwallt a Harddwch, Adeiladu, Teithio a Thwristiaeth.

Mae’r ysgol yn darparu llyfryn ar gyfer Blynyddoedd 10 ac 11 sy’n cynnwys manylion am yr holl destunau hyn.

A yw’r dewisiadau’n newid o gwbl?

Mae’r opsiynau yn gallu newid o flwyddyn i flwyddyn gan ddilyn canllawiau statudol a pholisi’r ysgol.

A yw’r disgyblion yn cael dilyn y testunau y maent wedi eu dewis?

Fel arfer, mae’r disgyblion yn cael dilyn y cyrsiau y maent wedi eu dewis. Mae’r ysgol yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd gyrfau i’r disgyblion er mwyn sicrhau eu bod yn dewis yn ddoeth, ac yn ennill profiadau eang o’u dewisiadau. Mae’n bwysig peidio arbenigo’n rhy gynnar.

Beth am y Cwricwlwm Cenedlaethol?

Mae’r Ysgol yn ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yn llawn ac felly mae cyfle gan bob disgybl elwa o themau ar draws y cwricwlwm.

Pa arholiadau allanol a gynigir i’r disgyblion?

Bydd y disgyblion yn dilyn cyrsiau T.G.A.U. neu BTEC ar Lefel 1 a 2. Mae’r Ysgol hefyd yn cynnig cyrsiau Llwybrau Mynediad i’r sawl sy’n gweld y cyrsiau T.G.A.U. yn rhy anodd.
Yn ogystal, cynigir Bagloriaeth Cymru ar Lefel Sylfaenol, Canolradd ac Uwch yng Nghyfnodau Allweddol 4 a 5.

Blwyddyn 12/13 – Chweched Dosbarth

Mae’r ysgol yn gweithredu system chweched agored ac mae cyfle gan ddisgybl i ddewis llwybrau addysg arbennig.

Bydd Prospectws ar gyfer Blwyddyn 12 yn cael ei baratoi sy’n esbonio y dewis helaeth sydd ar gael.

A oes cymorth i’r disgyblion wrth ddewis eu llwybrau?

Mae pob disgybl yn cael cyfweliad gyrfau yn ystod Blwyddyn 11 ac yn ogystal â hyn mae noswaith rieni wedi ei neilltuo yn ystod y flwyddyn er mwyn rhoi cyngor am addysg 16+.

Ar ôl derbyn eu canlyniadau, ryn ni’n gwahodd y disgyblion i’r ysgol am fore i drafod eu dewisiadau/ gyrfau er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn dilyn cyrsiau sy’n addas i’w galluoedd ac yn gymorth iddynt ar ôl gadael yr ysgol, boed yn ymuno a choleg, prifysgol neu fynd i weithio.

Mae cyfle wrth gwrs i ddisgyblion ddilyn cyfuniad o bynciau Lefel 3. Mae’r ysgol yn cynnig y pynciau canlynol:

 • Cymraeg
 • Ffrangeg
 • Bioleg
 • Ffiseg
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Electroneg
 • Hanes
 • Busnes
 • Gwleidyddiaeth
 • Celf
 • Drama
 • Addysg Gorfforol
 • Ffasiwn
 • Iechyd a Gofal
 • Adeiladu
 • Saesneg
 • Sbaeneg
 • Cemeg
 • Mathemateg
 • TGCh
 • Addysg Grefyddol
 • Daearyddiaeth
 • Seicoleg
 • Y Gyfraith
 • Cerddoriaeth
 • Technoleg Cerdd
 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Chwaraeon
 • Gofal Plant
 • Adeiladu