Neges wrth y Pennaeth

Annwyl ddarpar rieni a chyfeillion,

Mae’n bleser gennyf gyflwyno Prosbectws diweddaraf yr ysgol i chi gan obeithio y cewch ynddo flas o’r hyn a gynigir gan Ysgol Gyfun y Strade.

Fe welwch ein bod yn ysgol unigryw yn ardal Llanelli. Y Strade yw’r unig ysgol gyfun cyfrwng Gymraeg yn yr ardal, a ni hefyd yw’r unig ysgol gyda Chweched Dosbarth. Fe all hyn fod yn bwysig yn eich dewis o ysgol ar gyfer eich plentyn wrth symud i addysg ôl 16.

Mae gwaith adeiladu ac adnewyddu sylweddol wedi digwydd ar safle’r Ysgol dros y tair mlynedd diwethaf. Rydyn ni fel ysgol gyfan yn ymfalchio yn ein hadeiladau modern, a’n nod yw sicrhau fod gan ddisgyblion y Strade fynediad i’r adnoddau gorau yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol.

Anelwn at sicrhau’r safonau uchaf i’n disgyblion ym mhob agwedd o fywyd ysgol er mwyn eu paratoi at her y dyfodol. Mae pob unigolyn yn bwysig i ni ac anelwn at sicrhau fod pob disgybl yn cael y cyfle i ragori.

Rydym yn ymfalchio yn yr hanes hir o lwyddiant sydd i Ysgol y Strade mewn meysydd academaidd, chwaraeon ac allgyrsiol. Gobeithiaf y bydd eich plentyn chi yn medru elwa o hyn a chyfrannu at lwyddiant pellach i’r dyfodol.

Er y wybodaeth a gewch rhwng cloriau’r prospectws hwn, bydd angen i chi ymweld â ni i brofi’r cyfeillgarwch a’r hapusrwydd sydd yn perthyn i’n hysgol ni. Bydd yr ethos deuluol yma yn sail gadarn ar gyfer sicrhau y bydd eich plentyn chi yn cyflawni ei botensial yn yr ysgol.

Edrychaf ymlaen at eich cyfarfod a dymunaf bob llwyddiant a hapusrwydd i’ch plentyn fel aelod newydd o deulu Ysgol Gyfun y Strade. Os oes gennych ymholiad, cofiwch gysylltu â mi yn yr ysgol.

Yr eiddoch yn gywir,

Geoff Evans

Pennaeth