Prydau Ysgol Am Ddim

Annwyl riant / warchodwr

Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y dylid gwneud taliadau i ddisgyblion sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim yn ystod y cyfnodau canlynol o amser –

  • Gwyliau ysgol
  • Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i aros gartref am gyfnodau ar wahân i wyliau ysgol
  • Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd i hunan ynysu am 14 diwrnod oherwydd achos cadarnhaol o COVID yn ei ysgol

Nid wneir taliadau am unrhyw reswm arall.  Rydym yn derbyn bod yna sefyllfaoedd pan mae disgyblion yn absennol o’r ysgol, ond mae cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru yn glir o ran pryd y gwneir taliadau. 

O ran prosesu taliadau, maent yn cael eu prosesu mewn sypiau i gydymffurfio â gofynion archwilio ac mae hyn weithiau’n arwain at deuluoedd yn derbyn taliadau ar wahanol adegau ac oedi wrth eu derbyn.  Gofynnwn yn barchus i chi fod yn amyneddgar ac yn eich sicrhau ein bod yn gweithio cyn gynted ag y bo modd i gwblhau’r holl daliadau sy’n ddyledus.